Karriere: Magt eller afmagt? 02/02/14

Peter Horn

Resumé: At finde en hensigt med livet og få magt over det er et godt udgangspunkt for at komme videre i karrieren. Nogle gange kræver det, at man enten overvinder eller opbygger barrierer. Der skal lægges en strategi for karrierespillet og ofte skal man genopfinde sig selv for at komme i en ny retning. Personlig branding sørger for, at man gør sig synlig for de vigtige opinionsdannere og beslutningstagere. Det betoner Peter Horn, der rådgiver ledere og bestyrelsespersoner, i disse fem trin til det, der kan åbne for et nyt liv.


For mange mennesker sker forandring i smerte. Ændringen i det vante liv er en påtvunget størrelse: En uønsket jobændring, en forflyttelse, en fyring, en skilsmisse eller tab af formue. Derfor kan det være svært at komme igennem situationen uden ar på sjælen.

Nogle mennesker gør det på en anden måde: De foretager forandringer, når de har overskud og er bedre til at se mulighederne.


De skifter job, endnu før de har nået toppen i den nuværende stilling. Hvis de bliver fyret, tager de det roligt, fordi de har sikret sig en kontrakt, der giver dem råderum. Hvis de skal gennem en skilsmisse, har de allerede gennemlevet situationen med deres partner og truffet beslutningerne, mens kærligheden var på sit højeste. Og hvis de taber formuen, vil det kun være en del af den, fordi de aldrig kunne drømme om at sætte mere end halvdelen af den på spil og geare investeringen for højt.

Man kan selv bestemme, om forandring skal ske i smerte eller i glæde. Forskellen ligger ikke kun i, hvordan ens mentale DNA har formet tilgangen til livet. Den omfatter også, om man er i stand til at få magt over sig selv og den magt, der er nødvendig for at opnå den ønskede eksistens.

At finde en hensigt med livet og få magt over det er et godt udgangspunkt for at komme videre i karrieren. Nogle gange kræver det, at man enten overvinder eller opbygger barrierer. Der skal lægges en strategi for karrierespillet og ofte skal man genopfinde sig selv for at komme i en ny retning. Personlig branding sørger for, at man gør sig synlig for de vigtige opinionsdannere og beslutningstagere. Det betoner Peter Horn, der rådgiver ledere og bestyrelsespersoner, i disse fem trin til det, der kan åbne for et nyt liv:

1. Magt og Ledelse
At få magt over sig selv handler om at kunne lede sig selv – før man leder andre. Mange frasiger sig magt og oplever derfor afmagt: De har ingen indflydelse på, hvordan deres liv former sig. De lader andre bestemme og følger helst med strømmen – også selv om den løber i en anden retning, end de ønsker.

Mange glemmer sig selv og egne behov, når de skal gøre status over deres liv og den magt, de har over livets udformning. En del har svært ved at dosere den magt, der skal til for at sikre den ønskede eksistens og bruger derfor for store ressourcer for at nå deres mål. Andre lægger for få kræfter i deres hensigt og når derfor aldrig frem.

 Bliv inspireret af den introducerende workshop “Magt og Ledelse” her .

2. Intelligente barrierer
De mentale barrierer, der kan udfordre og til andre tider beskytte os, er intelligente barrierer. Definitionen er: “Intelligente barrierer leder dig eller gruppen frem til den mest hensigtsmæssige adfærd på baggrund af dine eller jeres valg og beslutninger.”

En barriere er ”en psykisk hindring for en handling”. En manglende barriere er det modsatte. Vi har alle i større eller mindre omfang barrierer. Den psykiske mekanisme ”barriere” er ikke kun til for at hindre os i at udføre en handling; den opstår også for at beskytte os eller andre. Med intelligente barrierer øges individets og organisationens "mentale immunforsvar". Få mere viden om håndtering af dine barrierer på intelligente_barrierer .

3. Karrierespillet
Op mod 1,4 millioner danskere er direkte eller indirekte berørt af karrierespil – og kvinder med lederplaner ofte mest. Derfor er det vigtigt at kunne afdække karrierespillenes natur og vide, hvordan man vurderer sin deltagelse i et strategisk perspektiv.

Når verden bliver mindre og markederne og jobmulighederne større, vokser konkurrencen om magten. Den vigtigste kapital er i dag den menneskelige kapital. Den gode leder gør forskellen, og spillet om karrieren intensiveres. Brikkerne i karrierespillet er talent, stædighed, ressourcer og vilje til at nå sine mål. Uden samspil med andre mennesker er der intet karrierespil – hvad enten rammen er det kooperative spil (aftalte præmisser og deling af “gevinsten”) eller et nulsumsspil (ingen regler, vinderen tager “hele puljen”).

Godt 170.000 personer alene på det danske arbejdsmarked spiller egentlige karrierespil for at forbedre deres nuværende position eller vinde en bedre stilling. Disse positioner har en værdi af godt 70 mia. kr. ud af et samlet privatforbrug på ca. 700 mia. kr. Op mod 250.000 danskere skifter stillinger i løbet af året i forhold til forfremmelser, jobskifter og afskedigelser. Dermed er de direkte involveret i karrierespil. Langt flere, 1,4 mio. danskere, involveres mere passivt i karrierespil. Mange af dem bruges som brikker i andres spil.

Når man er på arbejdsmarkedet bør man have fokus på karrierespillene, hvad enten man spiller dem aktivt eller passivt. Man bør kende deres karakteristika, så man kan vælge dem til eller fra. Man skal kende de forskellige typer karrierespil og kunne afdække eller fastsætter spilleregler, finde frem til, hvilke typer spil man har forudsætninger for at deltage i, og hvorledes man opnår de "spillemærker", der giver adgang til spillet.

Forbløffende få ænser, hvad der sker om dem. Det betyder, at i tusindvis af danskere med et større potentiale aldrig opnår de positioner, deres menneskelige og faglige kompetencer berettiger dem til. Det er et problem for dem, men et endnu større problem for virksomhedernes bestyrelser og topledelser, der har brug for at kunne fastholde og udvikle det rigtige ledelsespotentiale på alle niveauer. Der er i dansk erhvervsliv ofte en naiv tiltro til, at man forfremmes efter fortjeneste. Det holder ikke. De mennesker, der har fået karrierespillet under huden - hvad enten de spiller skak, poker eller russisk roulette - dominerer alt for ofte spillene. De spiller nulsumsspil, hvor vinderen tager det hele - og foretrækker i reglen spil helt uden regler. Idealet ville være, hvis virksomhederne i tilknytning til hele diskussionen om corporate governance indførte ret faste regler og opmuntrede til kooperative spil, hvor alle har mulighed for at opnå en gevinst. Læs mere i bogen Karrierespillet .

4. Revitalisering
I bogen “Vision minus status = Strategi” refereres erhvervsfilosoffen, dr. theol. Mogens Stiller Kjärgaards “loven om timeglasset”, der “omfatter den mentale situation, at et menneskes muligheder er løbet ud fra det øvre mulighedernes rum til det nedre begrænsende rum. For at revitalisere sig skal mennesket vende timeglasset og dermed opnå uprøvede muligheder. Ellers vil mennesket være fanget i et fastlåst univers eller gå til grunde”.

Den personlige revitalisering indfinder sig, når man vil ændre sin private eller professionelle løbebane – og nogle gange på én gang. De færreste er proaktive i deres revitalisering. De gennemfører snarere en revitaliseringsproces af tvang end af lyst. Sporen til at foretage en personlig revitalisering kan være en indre eller en ydre påvirkning:

Den indre påvirkning er en mental proces og skyldes ofte uforløste følelser, ambitioner, ændret tankemønster eller skismer.

Den ydre påvirkning rummer både muligheder og tvang og opstår blandt andet ved stiftelse eller opløsning af parforhold, jobskifte og økonomi samt sociale og intellektuelle ændringer.

Hvordan man revitaliserer sig selv eller sin virksomhed behandles indgående i bogen “Vision - status=Strategi". 

5. Personlig branding
Personlig branding er “den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine muligheder bedst”. Det betyder, at man skal kunne lave sin personlige varedeklaration – hvad man indeholder af evner, intelligens og færdigheder – og sin personlige markedsanalyse – hvordan omgivelserne opfatter én. Udgangspunktet: “I sidste ende er det umuligt ikke at bklive, hvad andre anser dig for at være.”

Personlig branding tager udgangspunkt i kooperative spil og netværksfilosofien. Det er en social aktivitet, der baserer sig på at vinde tilhængere. Mange topledere er kun blevet topledere, fordi de har været i stand til at etablere, fastholde og udbygge deres personlige brand i samspil med bestyrelse, andre i direktionen og ledelsen, medarbejdere, kunder og leverandører – samt det omkringliggende samfund. PÅ samme måde, som vælgerne gerne vil vide en toppolitikers standpunkter, vil kredsen omkring en topleder kende hendes eller hans professionelle udgangspunkt og ståsted. Det er også baggrunden for, at topledere i stigende grad betragtes som superstjerner i et erhvervsunivers, hvor musik- eller filmpræstationer er afløst af opadgående aktiekurser eller værditilvækst.

De fleste vil vide, at det er lettere at brænde igennem hos opinionsdannere og beslutningstagere på det personlige plan, hvis man har gjort sig kendt – gerne for en positiv handling eller aktivitet. Det kan – i et samfund, der stadig sine steder er præget af Janteloven – være en balanceakt på et knivsæg at synliggøre sig – uden at gøre det for meget eller for lidt. Dermed er man tilbage til “Magt og Ledelse”, hvor det handle om at bruge mindst mulig magt og dermed ressourcer for at opfylde sin hensigt og nå sit mål. Bogen “Personlig branding" findes i en dansk udgave og i en international, engelsksproget udgave som “Personal Branding".


---
Læs mere:
www.peterhorn.dk